Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων Ποιότητας

Τα δεδομένα των δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής συλλέγονται είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων ποιότητας, είτε μέσω άμεσης καταχώρησής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Συγκέντρωσης Δεδομένων Ποιότητας 

 1. Το Πληροφοριακό σύστημα Συγκέντρωσης Δεδομένων Ποιότητας αναπτύχθηκε για να αποτελέσει τη βασική πληροφοριακή δομή υποστήριξης της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα κατ’επέκταση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ και την κείμενη νομοθεσία με βασικές λειτουργίες, εκτός των άλλων, τη συλλογή, τήρηση και καταγραφή δεδομένων ποιότητας βάση συγκεκριμένων διαδικασιών. Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα ποιότητας για:
  • την αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου
  • την ικανοποίηση από τις Υποδομές και Υπηρεσίες και το περιβάλλον εργασίας του Τμήματος
  • την συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας σπουδών από τους αποφοίτους
  • το συγγραφικό / ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ (απογραφικό δελτίο μελών ΔΕΠ).

   Η ΜΟΔΙΠ ενημερώνει τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου για τον τρόπο συλλογής, τη σημασία, ερμηνεία και χρησιμότητα των δεδομένων ποιότητας. Τα ερωτηματολόγια για τα δεδομένα ποιότητας που αντιστοιχούν στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου αποστέλλονται την 9η εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε έτους και έχουν προθεσμία υποβολής έως την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή των δεδομένων ποιότητας που σχετίζονται την ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υποδομές/υπηρεσίες και το περιβάλλον εργασίας/φοίτησης αποστέλλονται την 6η εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου κάθε έτος με χρονικό περιθώριο υποβολής τεσσάρων εβδομάδων. Τα ερωτηματολόγια προς τους απόφοιτους στέλνονται πριν από κάθε ορκωμοσία σε όσους φοιτητές/φοιτήτριες αποφοιτούν την εν λόγω περίοδο. Τέλος, τα ερωτηματολόγια συγκέντρωσης δεδομένων ποιότητας που αφορούν στο συγγραφικό/ερευνητικό έργο (απογραφικά δελτία μελών ΔΕΠ) αποστέλλονται την 2η εβδομάδα του μηνός Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους με προθεσμία συμπλήρωσης ενός μήνα.

 2. Η προσβασιμότητα στο σύστημα είναι επιτρεπτή μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος.

 3. Με την πάροδο της περιόδου συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ο διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει την ΜΟΔΙΠ και αποστέλλει τα πρωτογενή δεδομένα στα αρμόδια μέλη της ή/και στον Πρόεδρο του Τμήματος, ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων (η επεξεργασία των δεδομένων αξιολόγησης υπηρεσιών/υποδομών και περιβάλλοντος εργασίας από τους εργαζόμενους των κεντρικών Υπηρεσιών είναι αρμοδιότητα της ΜΟΔΙΠ, ενώ οι άλλες κατηγορίες δεδομένων ποιότητας παραμένει στην αρμοδιότητα του Τμήματος, το οποίο παρέχει σχετική ενημέρωση στη ΜΟΔΙΠ).

 4. Ο Πρόεδρος του Τμήματος προωθεί τα πρωτογενή δεδομένα στην ΟΜΕΑ για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και τη συσχέτισή τους με τους στόχους διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος.

 5. Επιπλέον, η ΟΜΕΑ, με ευθύνη του Προέδρου, καταθέτει την ετήσια εσωτερική έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος, όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων ποιότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Συγκέντρωσης Δεδομένων Ποιότητας. Τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται από τις ΟΜΕΑ, κοινοποιούνται στα μέλη ΔΕΠ και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος λαμβάνονται μέτρα και προωθούνται σχετικές εισηγήσεις στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, όταν κρίνεται απαραίτητο, για τις οποίες ενημερώνεται η ΜΟΔΙΠ από τον Πρόεδρο της ΟΜΕΑ.

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ

Το ΟΠΕΣΠ αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποίησε η ΑΔΙΠ με σκοπό την διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στόχος του είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων. Τα δεδομένα ποιότητας που καταχωρούνται στο ΟΠΕΣΠ αντλούνται από πληροφοριακά συστήματα ή βάσεις δεδομένων των υπηρεσιακών και ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, όπως το πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας (φοιτητολόγιο), το ιδρυματικό καταθετήριο της κεντρικής βιβλιοθήκης, η βάση δεδομένων του προσωπικού του Ιδρύματος και το πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ. Μια πιο αναλυτική περιγραφή της Διαδικασίας για το Πληροφοριακό Σύστημα Συγκέντρωσης Δεδομένων Ποιότητας του Πανεπιστημίου και για το ΟΠΕΣΠ παρατίθεται ακολούθως.

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik