ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜ.Ε.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Πάρις Α. Τσάρτας, Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Βασιλικής Κωσταρέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Σδράλη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Υποστηρικτικό μέλος της ΟΜ.Ε.Α., Παναγιώτα Καραμέτου, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik