Πίσω στα Εργαστήρια

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικής– Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες σε θέματα που εμπίπτουν σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Αντικείμενο του Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. είναι η ανάπτυξη και προαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας, διδακτικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών στον ευρύ επιστημονικό χώρο της Αγωγής και της Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παρακάτω τομείς:.

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού & αποτελεσματική διδασκαλία
 • Διδακτική μεθοδολογία
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Δυσκολίες μάθησης, προσαρμογής και επικοινωνίας
 • Σχολείο και οικογένεια
 • Σχολική συμβουλευτική
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη παιδιού
 • Ο ρόλος της οικογένειας & του σχολείου στην ανάπτυξη του παιδιού
 • Διαχείριση της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
 • Ψυχολογία για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. έχει ως αποστολή:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο εκπαιδευτικών, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται παραπάνω.
 • Τη συνεργασία με Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, καθώς και με αναγνωρισμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα και στοχοθεσίες που συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνες του Εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών Διαλέξεων, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων, τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, την πραγματοποίηση Δημοσιεύσεων και Εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Την υλοποίηση ερευνητικών Προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, Τμήματα του Πανεπιστημίου, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και δημόσιους ή ιδιωτικούς Φορείς και Οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 • Τη σύνδεση του εργαστηρίου με φορείς της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής και ψυχολογίας καθώς και την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την αλληλεπίδραση και ανταποδοτικότητα με την κοινωνία.
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, την παιδαγωγική ψυχολογία, τη σχολική συμβουλευτική, τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, την υποστήριξη ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας.
 • Την επιμόρφωση επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής ψυχολογίας.
 • Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα Εργαστηρίου

Σύγχρονη τάση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η σύνδεση των επιστημών της ψυχολογίας και της αγωγής στο πλαίσιο της μελέτης των συστατικών στοιχείων του αποτελεσματικού σχολείου, του σχολείου για όλους. Τα τελευταία 30 χρόνια καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από παγκόσμιους φορείς, όπως η UNESCO, προκειμένου η παγκόσμια επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή πρόταση αρχών αναφορικά με το σκοπό που πρέπει να επιτελεί το σχολείο, το δικαίωμα όλων των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, στην εκπαίδευση καθώς και τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής εκπαίδευσης. Από αυτή την προσπάθεια έχουν προκύψει πολλά κείμενα και διακηρύξεις (π.χ. η περίφημη διακήρυξη της Σαλαμάνκα) σύμφωνα με τα οποία το σύγχρονο σχολείο πρέπει να υπηρετεί τον μαθητή, να προάγει τη γνωστική αλλά και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και να συμβάλει στην καταπολέμηση όλων των εμποδίων στην ποιοτική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην υποστήριξη και εκπαίδευση παιδιών από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επιπρόσθετα, η UNESCO τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη  σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης στην προαγωγή γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, συμπεριφορών και στάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι η ίδρυση Εργαστηρίων γνωρίζει συστηματική ανάπτυξη την τελευταία 10ετία διεθνώς στο χώρο των Πανεπιστημίων, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο, η ίδρυση Εργαστηρίου Ψυχοπαιδαγωγικής κρίνεται αναγκαία στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο από την ίδρυσή του ασχολείται συστηματικά με τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Το γεγονός, άλλωστε, της συνεχούς επέκτασης των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει πλέον η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα εξηγείται αφενός από την σημασία που έχει η Ψυχολογία στο χώρο της Εκπαίδευσης για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και από το πλήθος των εφαρμογών που καλύπτει στο σχολείο, την οικογένεια αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Το Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. διαφέρει από τα υπόλοιπα Εργαστήρια του Ιδρύματος καθώς επικεντρώνεται στη συστηματική μελέτη θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση, και την εκπαιδευτική ψυχολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μαθητή, τον εκπαιδευτικό και την οικογένεια.  Διαφοροποιείται, επίσης, από συναφή εργαστήρια που υπάρχουν σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια στον τρόπο προσέγγισης ποικίλων εκπαιδευτικών ζητημάτων μέσα από τη μελέτη του οικολογικού πλαισίου ανάπτυξής και αντιμετώπισής τους που συνιστά η οικογένεια και το σχολείο. Επιπλέον, το Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. πρωτοπορεί στην ανάπτυξη έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης, παιδαγωγικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεθνής Τάση

Διεθνώς αναπτύσσονται αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις, καθώς η Εκπαίδευση και η Ψυχολογία αποτελούν δύο δυναμικούς επιστημονικούς τομείς της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας, η σύνδεση των οποίων σχετίζεται με καινοτόμες ιδέες στο χώρο της σχολικής πραγματικότητας αλλά και της τοπικής κοινότητας. Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλά Πανεπιστήμια σε πολλές χώρες να δημιουργούν Ερευνητικά Εργαστήρια, για να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν εκπαιδευτικά φαινόμενα και να θέσουν τις βάσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος των τοπικών και ευρύτερων κοινωνιών.

Βιωσιμότητα και Προοπτικές Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σε χρονικό ορίζοντα 3ετίας, θα επιδιώξει, τη δημιουργία Ιστότοπου (στην ελληνική και δυνητικά στην αγγλική γλώσσα), την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών δράσεων (εντός και εκτός Ελλάδας), θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και θα προγραμματίσει την πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων που ασχολούνται με τις θεματικές που εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, την προετοιμασία ερευνητικών συνεργασιών και προτάσεων, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών την συνεργασία με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδα και του εξωτερικού με συναφές γνωστικό αντικείμενο κ.ά.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί εν μέρει την υφιστάμενη υποδομή του Τμήματος, ενώ παράλληλα δύναται να προβεί στην απόκτηση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλλοντας στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι ερευνητές του Εργαστηρίου θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου να βοηθηθούν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Το Εργαστήριο θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις κατά νόμο διαδικασίες. Το κόστος λειτουργίας του Εργαστηρίου θα αφορά στην υποστήριξη συναφών μαθημάτων, εργαστηριακών δραστηριοτήτων, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, εξυπηρέτησης του Τμήματος και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο θα επιδιώκει την εμπλοκή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα, από τα οποία αναμένεται να καλύπτει μέρος των δαπανών του.

Δυνητικές Συνέργειες με άλλα Εργαστήρια

Το Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. μπορεί να προσφέρει γνώσεις και επιστημονική υποστήριξη σε όλο το Πανεπιστήμιο, μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων σχετικών με καλές εκπαιδευτικές πρακτικές. Επιπλέον, τα μέλη του Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. μπορούν να αναπτύξουν συνεργασία με μέλη άλλων εργαστηρίων σε θέματα που απαιτούν συστημική προσέγγιση και κατανόηση ποικίλων ψυχοπαιδαγωγικών φαινομένων.

Πίσω στα Εργαστήρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik