Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος

 

Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα «Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» λειτουργεί από το 1993 (με την προηγούμενη ονομασία ως Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας) και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια, η οποία αποτελεί τον κύριο καταναλωτή φυσικών πόρων, αλληλεπιδρά με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό της περιβάλλον έτσι ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών της, αλλά να διασφαλίζεται και η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να εξασφαλίζουν τις δικές τους ανάγκες. Ειδικότερα, αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η εκπαίδευση και η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και Εφαρμοσμένων πτυχών της Οικονομίας που άπτονται της βιωσιμότητας.

 

Οι βασικοί στόχοι των σπουδών στο Τμήμα

objectives

  • Προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν στην Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην οργάνωση και λειτουργία της οικογένειας, καθώς και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
  • Εκπαίδευση των φοιτητών σε τομείς του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τους κοινωνικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, προκειμένου να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη με γνώμονα την ποιότητα ζωής. Η έννοια του όρου ποιότητα ζωής άπτεται όλου του φάσματος των συνθηκών της ζωής και των τομέων δραστηριοποίησης των μελών μιας οικογένειας που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, στην καταναλωτική συμπεριφορά, στη διατροφή, στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτισμικής κληρονομιάς κά, οι οποίοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
  • Παροχή ψυχοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, η οποία θα καταστήσει τους αποφοίτους του Τμήματος ικανούς να αναλάβουν τη διδασκαλία, σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik