Σκοπός & Στόχοι Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτι­σμός» αποσκοπεί στην παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης σε υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε λοιπούς αποφοίτους  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα εκπαί­δευσης και πολιτισμού, δύο τομείς οι οποίοι είναι χρήσιμο να αλληλοσυνδέονται αλλά και εμπεριέχουν ο ένας τον άλλο. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα επιδιώκει, κατά ειδίκευση, να παράσχει και να αναπτύξει στους παραπάνω πτυ­χιούχους  ειδικές γνώσεις και δεξιότητες ως ακολούθως:

Ι. Η Ειδίκευση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο καθώς και την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 • στη συστηματική ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών όσον αφορά την αξιοποίηση των σύγχρονων διαπιστώσεων της Παιδαγωγικής ή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, την αντιμετώπιση των γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών των εκπαιδευομένων, την πρόληψη και αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και
 • στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από Πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών, η οποία λαμβάνει χώρα σε δομές γενικής ή και ειδικής εκπαίδευσης και αποσκοπεί στο να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ελέγξουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής φύσεως. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του τρίτου (3ου) εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης (γενικής ή/και ειδικής αγωγής), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και τη συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 200 ώρες. Από τις παραπάνω ώρες, οι 180 πραγματοποιούνται σε (α) συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (90 ώρες ανά σχολική μονάδα) και (β) συνεργαζόμενα ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (90 ώρες), ενώ οι υπόλοιπες 20 αφιερώνονται στην εποπτεία της προόδου της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Στο Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω γραπτής και προφορικής εργασίας.

Τέλος, το πρόγραμμα της συγκεκριμένης Ειδίκευσης στοχεύει στο να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς:

 • να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και στην προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με αυτήν.
 • να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας, σύγχρονα συστή­ματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και μεθόδους σχολικής ενσωμάτωσης.
 • να αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες.
 • να αξιολογούν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάλληλης ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης.
 • Να αναγνωρίζουν το ρόλο του σχολείου, της οικογένειας και του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

ΙΙ. Η Ειδίκευση στη Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων αποσκοπεί:

 • στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής γνώσης και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές του σύγχρονου management, την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την επίδραση που ασκεί το στυλ της ηγεσίας στη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, την εμβάθυνση σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, την κατανόηση της διαδικασίας λήψης απόφασης και την εποικοδομητική λύση οργανωσιακών προβλημάτων προκειμένου οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης Ειδίκευσης να κατανοούν τις αλλαγές που συμβαίνουν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα,
 • στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την οργάνωση και λειτουργία τoυ ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και με σύγχρονες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ότι η αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων προϋποθέτει την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων του management και της οικονομικής,
 • στην κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών της οικονομικής αξίας της Εκπαίδευσης,
 • στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον παραπάνω τομέα μέσα από την ανάλυση των λειτουργικών προβλημάτων που συναντούν τα μέλη των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και μελετών περιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ειδίκευση αυτή επιδιώκει να καταστήσει όσους την παρακολουθούν ικανούς να χειρίζονται με επιτυχία ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας, να εμπνέουν και να καθοδηγούν αποτελεσματικά το προσωπικό των παραπάνω μονάδων, να συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης και να λειτουργούν  αποτελεσματικά ως στελέχη της εκπαίδευσης.


 

       ΙΙΙ. Η Ειδίκευση στην Πολιτισμική Αγωγή αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού, με έμφαση στην ελληνική πολιτισμική παράδοση, σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και συστηματική ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα θέματα αυτά,
 • στην ανάλυση ζητημάτων σχετικών με τη σημασία της αγωγής στο σχολείο σχετικά με θέματα τέχνης και πολιτισμού, καθώς και των τρόπων υλοποίησής της,
 • στην εκμάθηση τρόπων παρουσίασης σε ενδιαφερομένους, και ιδιαίτερα σε ξένους επισκέπτες της, υλικών και άυλων πολιτισμικών αγαθών της χώρας μας,
 • στην ενασχόληση των φοιτητών με θέματα πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις έργων Τέχνης, παρακολούθηση ειδικών ξεναγήσεων και ανάπτυξη άλλων συναφών δραστηριοτήτων, και
 • στην εξοικείωση των μετα­πτυχιακών φοιτητών της Ειδίκευσης αυτής, μέσω βιωματικών ασκήσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από συστηματική παρακολούθηση ανάλογων δράσεων σε μουσεία, ιδρύματα και φο­ρείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό.

Στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος της συγκεκριμένης Ειδίκευσης εντάσσεται η προσπάθεια να καταστούν όσοι την παρακολουθούν ικανοί:

 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τέχνη στην εκπαίδευση.
 • να καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας,
 • να αναλαμβάνουν στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, σχολικών πολιτιστικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.,
 • να υλοποιούν τις καινοτόμες δράσεις που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας,
 • να αναλαμβάνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα α) τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών διαδρομών, και β) δράσεις πολιτιστικού τουρισμού.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην Προσωπική Ανάπτυξη καθώς και τη Συμβουλευτική Υποστήριξη των φοιτητών όλων των ειδικεύσεων μέσα από βιωματικά Σεμινάρια, τα οποία περιλαμβάνουν: α) βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, διαχείριση του άγχους, του θυμού και άλλων αρνητικών συναισθημάτων, θετική αυτοεκτίμηση, αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση), κ.ά., και β) βιωματικές ασκήσεις μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται  διάφορα προβλήματα που  αφο­ρούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, καθώς και να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας,  ηγεσίας και διοίκησης.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik