Πίσω στα Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο «Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Βιώσιμης Ανάπτυξης» ειδικεύεται στην ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διεπιστημονική έρευνα που σχετίζεται με τα εφαρμοσμένα οικονομικά και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η μελέτη του συνόλου των παραμέτρων για την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πόρων σε τοπικό εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε να προωθήσει τη μελέτη και την κατανόηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκει:

 • τη μελέτη των βασικών συντελεστών που καθορίζουν την ανάπτυξη ενός τόπου, όπως η μακροπρόθεσμη σταθερότητα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης, η καταπολέμηση της ανεργίας, η ενδυνάμωση των δημιουργικών δυνάμεων, η αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων, η ορθολογική χρήση της γης και των φυσικών πόρων, η αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, η ενδυνάμωση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η παροχή και εξασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων παιδείας, υγείας, ποιότητας ζωής.
 • την ανάλυση του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας και της βιώσιμης αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλύονται οι συνεργικές δράσεις μεταξύ των παραπάνω τομέων, με σκοπό την ανάδειξη της μοναδικότητας αλλά και γενικότερα υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων, όπως τα ΠΟΠ και ΠΓΕ αλλά και την αποτελεσματική -με βιώσιμες πρακτικές- ροή των αγροτικών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι».
 • τη μελέτη διερεύνησης των αναγκών και συμπεριφοράς των καταναλωτών  και συνεπαγόμενα, στο πλαίσιο της έντονης πελατοκεντρικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, των τρόπων με τους οποίους οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και διεκπεραιώνουν σημαντικές καθημερινές λειτουργίες, όπως Εξυπηρέτηση Πελατών, Marketing, Διαχείριση Παραγγελιών, Προμήθειες/Αγορές, κ.ά. Αφετηρία στον σχεδιασμό των λειτουργιών αυτών αποτελεί ο Καταναλωτής, ο οποίος ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιείται σε κοινωνικο-περιβαλλοντικά θέματα. Συνεπαγόμενα η αλυσίδα αξίας των επιχειρήσεων πρέπει να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών και πολιτικών ευθυγραμμισμένων με τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης .
 • την επιμόρφωση σε διάφορους τομείς στους οποίους αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Εάν οι σπουδαστές είναι σε θέση να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν τις καθημερινές λειτουργίες τους, όπως την εξυπηρέτηση πελατών και την εφοδιαστική στο πλαίσιο πλέον της βιώσιμης ανάπτυξης, τότε μπορούν να συνεισφέρουν στην αλυσίδα αξίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ παράλληλα μπορούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών, όπως για παράδειγμα την  πράσινη επιχειρηματικότητα.

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν αντίστοιχα εργαστήρια που να θεραπεύουν τα αντικείμενα αυτά. Ομοίως σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εργαστήρια που να συνδυάζουν τα εφαρμοσμένα οικονομικά με την ανάπτυξη.

Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα Εργαστηρίου

Σκοπιμότητα:

Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας, η χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών εκθέσεων, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και ιδρύματα, η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Ειδικότερα:

 • Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
 • Συνεργασία με ομόλογα ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
 • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Δημιουργία και διαχείριση του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τους παραπάνω σκοπούς.
 • Παροχή υπηρεσιών (κατά τα προβλεπόμενα) σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο περιλαμβάνουν κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική (ενέργεια και ρύπανση), κοινωνικοοικονομοτεχνική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων, κ.ά.

Αναγκαιότητα:

Είναι πλέον σαφές στην ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομίας που επικρατούσε μέχρι πρότινος, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη φιλοδοξία για βιώσιμη ανάπτυξη. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας ωστόσο, καθότι μια σχετικά νέα προσέγγιση, προϋποθέτει την ενδελεχή έρευνα και μελέτη σε νέους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού, διαδικασιών, πολιτικών, μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης όλων των φορέων της οικονομικής ζωής, στοιχειοθετώντας την αναγκαιότητα ύπαρξης του ερευνητικού εργαστηρίου

Διεθνής Τάση

Το Σεπτέμβριο του 2015 οι παγκόσμιες κυβερνήσεις υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία. Η Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμεύεται να προωθήσει την ανάπτυξη με έναν ισορροπημένο τρόπο - οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά - παγκοσμίως. Η Ατζέντα βασίζεται σε προηγούμενες δεσμεύσεις και περιέχει 17 στόχους όπως η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς οικονομική ανάπτυξη, η διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης, η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους, η ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικά και πολιτιστικά πόλεων, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και των εξ αυτού επιπτώσεων, κ.ά.-

Διεθνώς αναπτύσσονται ερευνητικές δράσεις που αφορούν στη σχέση εφαρμοσμένων οικονομικών και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ πολλά Πανεπιστήμια σε διάφορες  χώρες  έχουν δημιουργήσει Εργαστήρια, με στόχο την έρευνα και μελέτη των θεμάτων αυτών.

Βιωσιμότητα και Προοπτικές Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο κατόπιν σχεδιασμού προοπτικών ανάπτυξης και βιωσιμότητας θα προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ενδεικτικά:

 • Δημιουργία ιστοχώρου.
 • Σύνταξη ερευνητικών προτάσεων
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας  σχετικών με τα αντικείμενα των οικονομικών  και της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Δημιουργία επιστημονικών εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων βιβλίων, εντύπων, περιοδικών) σχετικών με τα αντικείμενα των οικονομικών και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς
 • Πρόσκληση διακεκριμένων ερευνητών του αντικειμένου για συνεργία

Για την υλοποίηση των παραπάνω, το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί εν μέρει την υφιστάμενη υποδομή του Τμήματος, αλλά συγχρόνως θα δύναται να προβεί στην απόκτηση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού που θα βοηθήσει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι ερευνητές του Εργαστηρίου θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου να βοηθηθούν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Το Εργαστήριο θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις κατά νόμο διαδικασίες, ενώ το κόστος λειτουργίας του Εργαστηρίου θα αφορά στην υποστήριξη συναφών μαθημάτων, εργαστηριακών δραστηριοτήτων, διπλωματικών εργασιών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, διδακτορικών διατριβών, εξυπηρέτησης του Τμήματος και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο θα συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, και θα επιδιώκει την εμπλοκή του σε νέα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, από τα οποία αναμένεται να καλύπτει μέρος των δαπανών του, ώστε να είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενο. Επίσης, θα διενεργεί  αξιολογήσεις, πιστοποιήσεις βιώσιμων πρακτικών σε επιχειρήσεις και προορισμούς, και θα επιδιώκει ανάληψη πάσης φύσεως σχετικών με τα αντικείμενα του εργαστηρίου μελετών

 Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του εργαστηρίου θα προέρχονται από:

 • Την εκτέλεση Ερευνητικών Προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
 • Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών Υπηρεσιών και Προϊόντων.
 • Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Π.Δ 159/1984, (Α΄53).
 • Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο από ίδιους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
 • Τις Κληρονομιές, τις Δωρεές και τις Κληροδοσίες που καταλείπονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του.
 • Συνέδρια και εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις.
 • Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του Εργαστηρίου.
 • Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση (crowdfunding) επιστημονικής Έρευνας, καθώς και εν γένει επιστημονικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Δυνητικές Συνέργειες με άλλα Εργαστήρια

Το Εργαστήριο  δύναται να αναπτύξει συνεργασίες με όλα τα υπόλοιπα Εργαστήρια του Τμήματος, καθώς και με εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, για την υλοποίηση κοινού ενδιαφέροντος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Πίσω στα Εργαστήρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik