ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Οικιακή Οικονομία και Οικολογία, της Σχολής Περιβάλλοντος, από τις 13/12/2020 μετονομάστηκε σε Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΦΕΚ 5313/3-12-2020, τ. Β΄ (ΦΕΚ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ).

 • Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος παραμένει ως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 206/92 (Α΄97) και εξειδικεύεται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
  • Προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.
  • Συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, την διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.
  • Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.
  • Διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
  • Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού - τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.
  • Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

 

 • Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγούνται στο εξής από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνεπώς, καμία αλλαγή δεν απαιτείται να επέλθει επί των τίτλων των πτυχίων που έχουν ήδη αποδοθεί από το Τμήμα έως την έκδοση του ανωτέρω ΦΕΚ.

 

 • Tα πτυχία που θα εκδίδονται στο εξής από το Τμήμα θα φέρουν τη νέα ονομασία του, ασχέτως του έτους εισαγωγής του εκάστοτε προς ορκωμοσία φοιτητή/τριας.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik