Χρονική Διάρκεια - Δίδακτρα

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τρία (3) εξάμηνα διατίθενται για τη διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.).

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» προσφέρονται 12 μαθήματα κατανεμημένα σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τέσσερα (4) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στη διάρκεια φοίτησης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της Δ.Ε. (4ο εξάμηνο σπουδών). Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 12 εβδομάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» κατά τη διάρκεια του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών, αντί για τέσσερα (4), παρακολουθούν δύο (2) μαθήματα και πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε δομές ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης διάρκειας 200 ωρών που αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα.

Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, πέραν του ελάχιστου χρόνου διάρκειας των σπουδών, κατά τα οποία η φοίτηση μπορεί να αφορά είτε στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είτε στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, ο φοιτητής διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του φοιτητή –συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσίων φορέων–, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει την παράταση της διάρκειας σπουδών κατά ένα (1) μόνο επιπλέον εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στο προβλεπόμενο διάστημα, ειδάλλως, και μετά την εκπνοή του χρονικού αυτού διαστήματος, ο φοιτητής διαγράφεται υποχρεωτικά από το Π.Μ.Σ. µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (3.500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην τρέχουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και για την Ειδίκευση που επιλέγουν κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik