Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης λειτουργεί από το 1993 και αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής «Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του, είναι: «η  κατάρτιση στελεχών Οικιακής Οικονομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας»  (άρθρα 2 και 3,  ΠΔ 206, ΦΕΚ 97/12-6-1992). Με βάση την αποστολή του, οι βασικοί στόχοι του Τμήματος διαμορφώνονται ως εξής:

 1. η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν στην οικιακή οικονομία, την οργάνωση και λειτουργία της οικογένειας, καθώς και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος,
 2. η εκπαίδευση των φοιτητών σε τομείς του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τους κοινωνικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και έτσι να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη με γνώμονα την ποιότητα ζωής. Η έννοια του όρου ποιότητα ζωής άπτεται όλου του φάσματος των συνθηκών της ζωής και των δραστηριοτήτων των μελών μιας οικογένειας (εισόδημα, οικονομική διαχείριση, καταναλωτική συμπεριφορά, επαγγελματική δραστηριότητα, κατοικία, διατροφή, περιβάλλον, διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις), καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους, οι οποίες συντελούν στη διασφάλιση της σωματικής και της ψυχικής υγείας τους,
 3. η παροχή ψυχοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης για την απόκτηση της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, η οποία θα καταστήσει τους αποφοίτους του Τμήματος ικανούς να αναλάβουν τη διδασκαλία, σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, μαθημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα σχετίζονται με:

α)    Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.

β)    Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

γ)    Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.

δ)    Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.

ε)    Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.

στ)  Τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.

ζ)    Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

η)    Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

θ)    Τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Στόχοι και Δράσεις για τη Διασφάλιση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος διαρθρώνεται γύρω από τους παρακάτω άξονες δράσης, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους του Τμήματος, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό αλλά και την Στρατηγική του Ιδρύματος:

 • Τη διατήρηση και ενίσχυση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και αποστολής του Τμήματος, καθώς και του προσανατολισμού και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών του.
 • Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.
 • Την περαιτέρω βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα.
 • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος.
 • Την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων στους φοιτητές διοικητικών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Την αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Την προσαρμογή των σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Τη διαρκή επιμόρφωση των διδασκόντων σε θέματα που αφορούν στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εποπτείας ενός ερευνητικού έργου.
 • Την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα.

Η Διοίκηση του Τμήματος δεσμεύεται για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την τυχόν αναθεώρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει, με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Αναγνωρίζει και γνωστοποιεί σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση συγκεκριμένους δείκτες, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του θα δημοσιοποιούνται με κατάλληλο τρόπο στα ενδιαφερόμενα μέρη.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik