Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη


 

Προπτυχιακό | 3ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ1302

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος μελετώνται:

 • Οι θεμελιώδεις έννοιες και σύγχρονων εκφάνσεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης καθώς και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Τα βασικά στάδια μετάβασης από τον θεωρητικό παιδαγωγικό στοχασμό στην επιστημονική θεμελίωση και αυτονομία της Παιδαγωγικής.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Η εννοιολογική διασάφηση των παιδαγωγικών όρων: Αγωγή, μάθηση, παιδεία, διδασκαλία, μόρφωση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Οι βασικές μέθοδοι έρευνας στην Παιδαγωγική επιστήμη.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Τα μέσα και οι παράγοντες αγωγής του παιδιού.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Οι κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Η έννοια και τα είδη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Η έννοια της αποτελεσματικής μάθησης και οι βασικοί της πυλώνες.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Το σχολείο ως κοινωνικός φορέας αγωγής και μάθησης.και των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Αξίες και σχολείο, οικογένεια - παιδί - σχολείο, παιδαγωγική σχέση και αλληλεπίδραση δασκάλου – μαθητή – γονέακαι των βασικών ιστορικών σταθμών της.
 • Τα σύγχρονα ζητήματα της Παιδαγωγικής επιστήμης, όπως: εγγραμματοσύνη, αναλφαβητισμός, πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο, εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση. και των βασικών ιστορικών σταθμών της.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη θεμελιωδών εννοιών και σύγχρονων εκφάνσεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης καθώς και των βασικών ιστορικών σταθμών της. Στόχο της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος αποτελεί η γνωστική επαφή του φοιτητή με την έννοια, το ερευνητικό αντικείμενο και τα ειδικότερα πεδία έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Παραδοσιακή από τη Σύγχρονη Παιδαγωγική.
 • Γνωρίζει τα είδη, τις μεθόδους της παιδαγωγικής έρευνας και τους κλάδους της επιστήμης της Αγωγής.
 • Καθίσταται ικανός/ή να διασαφηνίζει εννοιολογικά βασικούς παιδαγωγικούς όρους και αρχές που διέπουν τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, όπως πολυπολιτισμικότητα, κονστρουκτιβισμός, ενιαιοποίηση της γνώσης, αρχή της αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ. αποδοχής της διαφορετικότητας κ.λπ.
 • Οικειώνεται με τα κύρια μέσα αγωγής αλλά και τις βασικές μεθόδους έρευνας στο χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης.
 • Διακρίνει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού αλλά και τις βασικές φάσεις του εκπαιδευτικού επαγγελματισμού.
 • Γνωρίσει την έννοια και τα είδη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να οικειωθεί με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική μάθηση.
 • Διακρίνει τους ειδικότερους κλάδους της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Γενικές Ικανότητες

 • Καλλιέργεια παιδαγωγικής συνείδησης και επαγγελματικής ηθικής.
 • Προαγωγή των σύγχρονων παιδαγωγικών ιδεωδών.
 • Ανάπτυξη κοινωνικής και παιδαγωγικής υπευθυνότητας.
 • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών τόσο στις ατομικές όσο στην ομαδικές δραστηριότητες.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Διαδραστική διδασκαλία- αλληλεπίδραση 20
Προσωπική/μη καθοδη- γούμενη μελέτη 40
Μικρές ατομικές εργασίες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 20
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης που αντιστοιχεί στο 100% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με συνοπτική τεκμηρίωση
 • Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
 • Ερωτήσεις εννοιολόγησης
 • Ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης μέσω της μελέτης παιδαγωγικών σεναρίων

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής γραπτής εργασίας, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική μελέτη σχετικών με το μάθημα θεματικών αξόνων. Η βαθμολογία της γραπτής εργασίας αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Χατζηδήμου, Δ. (2015). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Πυργιωτάκης, Ε.Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο.
 • Ξωχέλλης, Δ. Π. (2015). Σχολική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik