ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

 

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΤΟΒΑ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΟΒΑ δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας στους παρακάτω τομείς:

 

Οργάνωση ΠΜΣ -Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΤΟΒΑ δεσμεύεται να αναθεωρεί τακτικά την οργάνωση και  τα προγράμματα των μεταπτυχιακών του σπουδών για να διασφαλίσει ότι παραμένουν επιστημονικά επικαιροποιημένα, σχετικά με τους στόχους του και εναρμονισμένα με τα πρότυπα της επιστήμης και της αγοράς εργασίας. Ένα άκαμπτο πρόγραμμα σπουδών κινδυνεύει να γίνει ξεπερασμένο και να μην είναι σε θέση να προετοιμάσει αποτελεσματικά τους φοιτητές για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του επιλεγμένου τους τομέα.

To TOBA δεσμεύεται να αναθεωρεί τακτικά τους στόχους μάθησης για όλα τα μεταπτυχιακά του προγράμματα για να διασφαλίσει ότι παραμένουν απαιτητικοί και ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες των φοιτητών μας και τις εξελισσόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις τους. Πιστεύουμε ότι τα σαφή και καλά καθορισμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι απαραίτητα για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση και είμαστε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους φοιτητές να τους επιτύχουν. Η αναθεώρηση γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή η οποία προβαίνει σε εντοπισμό περιοχών για βελτίωση, διατύπωση νέων επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων αναφορικά με γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες επιπέδου 7 σύμφωνα με  Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγησή τους.

 

Διδάσκοντες

Στο ΤΟΒΑ δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους φοιτητές μας την υψηλότερη δυνατή ακαδημαϊκή εμπειρία. Αυτή η δέσμευση εκτείνεται στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής και επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών μας. Επιδιώκουμε οι διδάσκοντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ενστερνίζονται τις ακόλουθες ποιότητες:

Εξειδίκευση: Οι διδάσκοντες/ουσες μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι ειδικοί στους αντίστοιχους τομείς τους, με ισχυρή θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση.

Διδακτική Ικανότητα: Οι διδάσκοντες/ουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι  γνώστες του γνωστικού τους αντικειμένου και να μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας φοιτητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.

Ικανότητα Επικοινωνίας: Οι διδάσκοντες/ουσες μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι αποτελεσματικοί/ες στην επικοινωνία, ικανοί/ες να μεταφέρουν σύνθετες ιδέες με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν το διδακτικό τους στυλ σε διαφορετικά στυλ μάθησης και ανάγκες.

Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Οι διδάσκοντες/ουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μας φροντίζουν να είναι δημιουργικοί/ες και καινοτόμοι/ες στην προσέγγισή τους στη διδασκαλία. Θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι/ες να πειραματίζονται με νέες μεθόδους και εργαλεία για να εμπλέξουν τους φοιτητές και να ενισχύσουν την εμπειρία της εκπαίδευσής τους.

Υποστηρικτικοί: Οι διδάσκοντες/ουσες μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι υποστηρικτικοί μέντορες, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού τους ταξιδιού. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/ες για να απαντούν σε ερωτήσεις, να παρέχουν ανατροφοδότηση και να βοηθούν τους φοιτητές να πετύχουν.

Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: Οι διδάσκοντες/ουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι δεσμευμένοι/ες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, μένοντας ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς τους. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε συνέδρια και να δημοσιεύουν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Εξασφάλιση Ποιότητας εκπαιδευτικών πρακτικών: Για να διασφαλίσουμε ότι οι διδάσκοντες/ουσες μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμμορφώνονται με αυτά τα υψηλά πρότυπα, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση Προσόντων: Οι διδάσκοντες/ουσες είναι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΔΙΠ του Τμήματος ή συμβασιούχοι που προσλαμβάνονται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αξιολογούνται με αυστηρότητα πριν την πρόσληψή τους  από επιτροπές που συστήνει το Τμήμα.

Αξιολόγηση από τους φοιτητές: Διενεργούμε αξιολογήσεις των διδασκόντων/ουσών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων για να αξιολογήσουμε την απόδοση διδασκαλίας, την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των προτύπων ποιότητας μας.

Δημιουργία Συνεργατικού Περιβάλλοντος: Προωθούμε ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου οι διδάσκοντες/ουσες μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να μοιράζονται καλές πρακτικές, να ανταλλάσσουν ιδέες και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Στο ΤΟΒΑ, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες μας υπηρεσίες υποστήριξης υψηλής ποιότητας. Αναγνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για να πετύχουν στις ακαδημαϊκές τους προσπάθειες. Προσφέρουμε εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κέντρο δικτύου, κέντρο συμβουλευτικής, κέντρο καριέρας κ.α για να  βοηθήσουμε τους φοιτητές/τριες να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες και γνώσεις

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μας είναι προσβάσιμες και συνεργάσιμες με τους/τις φοιτητές/τριες. Οι υπηρεσίες υποστήριξης μας είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους/ολες τους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες μας. Παρέχουμε πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης, όπως δια ζώσης, διαδικτυακής και τηλεφωνικής υποστήριξης.

Διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μας είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων μας. Αξιολογούμε και τις υπηρεσίες υποστήριξης μας μέσω ερωτηματολογίων και σχολίων από φοιτητές, προσωπικό και άλλους ενδιαφερόμενους για  να εντοπίσουμε περιοχές για βελτίωση.

 

Εξωστρέφεια

Επιδιώκουμε τα ΠΜΣ του ΤΟΒΑ να έχουν ένα ξεκάθαρο όραμα για την εξωστρέφειά τους.  Αυτό περιλαμβάνει συνεργασίες, διοργάνωση και συμμετοχή διδασκόντων και  φοιτητών διεθνών,  εθνικών και τοπικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ, ερευνητικών έργων και άνοιγμα στην τοπική και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Επίσης προωθούμε την συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και δικτύωση με επαγγελματίες. Για το σκοπό αυτό επενδύουμε στην τεχνολογία με τη δημιουργία ιστοσελίδων των ΠΜΣ και χρηματοδοτούμε αντίστοιχες δράσεις.

 

Χρηματοδότηση

Στο ΤΟΒΑ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα δίδακτρα των φοιτητών χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά για να υποστηρίξουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι οι φοιτητές/τριες μας αξίζουν να λαμβάνουν την μέγιστη αξία για τα τέλη φοίτησής τους.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τα περιττά έξοδα και τα χρήματα να επιστέφουν άμεσα ή έμμεσα στους/στις φοιτητές/τριες μας.  Οι  προϋπολογισμοί είναι διαφανείς, για τα έξοδα εφαρμόζουμε όλα όσα προβλέπει ο νόμος.  Επιπλέον, χρηματοδοτούμε ανταποδοτικές δράσεις και υποτροφίες για τους φοιτητές μας.

 

Σχεδιασμός-Στοχοθεσία Αξιολόγηση

Στο ΤΟΒΑ  ακολουθούμε τις διαδικασίες Στρατηγικού Σχεδιασμού του Χαροκοπείου πανεπιστημίου που προβλέπει τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των ΠΜΣ. Συμμετέχουμε στη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εκτός από τις γενικές πολιτικές και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα, υπάρχουν και ορισμένες ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που εστιάζουν στις ανάγκες και τις προκλήσεις του συγκεκριμένου τομέα.

Ειδική εστίαση στην έρευνα: Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος του ΠΜΣ και η συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικά έργα τους βοηθά να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του επιστημονικού πεδίου.

Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς: Το πρόγραμμα συνεργάζεται με εξωτερικούς φορείς της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών. Στελέχη των εξωτερικών φορέων προσκαλούνται να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους στους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Η συνεργασία αυτή βοηθά τους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες και να προετοιμαστούν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές/τριες: Το πρόγραμμα διοργανώνει επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές, όπως σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις. Οι επιμορφωτικές εκδηλώσεις παρέχουν στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομείς του ΠΜΣ και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Συνολικά, το ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θέτει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές/τριές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα υιοθετεί μια σειρά από πολιτικές και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές/τριές του λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik