Σκοπός & Στόχοι Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η εφαρμογή μεθόδων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη που καλύπτουν, κατά κύριο λόγο, τους τομείς:

- Τοπική Ανάπτυξη,

- Διαχείριση Περιβάλλοντος,

- Αγωγή Καταναλωτή.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

- Στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της γνώσης σε τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

- Στην κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων του Μάρκετινγκ και προγραμμάτων προστασίας του καταναλωτή.

- Στην αυξημένη ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων και πρωτοβουλιών, εφόδια που θα διευρύνουν, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης.

- Στην ενδυνάμωση της υποστήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, μέσω της απόκτησης περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και της φιλοσοφίας των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, σε ακόμα περισσότερο διευρυμένους τομείς της απασχόλησης.

- Στην αναγνώριση της σημαντικής επίδρασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των αγορών.

- Στη δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στην εκπόνηση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

- Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης.

- Στην αξιολόγηση της εγγενούς αξίας του φυσικού περιβάλλοντος ως συστατικού παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Στην κατανόηση της άρρηκτης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα.

- Στην εμπέδωση των θετικών επιπτώσεων που έχουν τα διαχειριστικά μέτρα και προγράμματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

- Στη διαμόρφωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνειδητοποιημένους πολίτες και ικανά στελέχη έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό σύνολο από άποψη αξιών και αντιλήψεων.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik